Актәи аканали Аҳәынҭқарратә бызшәа адепартамент ахаҭарнакцәеи аиҿцәажәаратә бызшәа аиҕьтәра иазкыз аиҧылара мҩаҧыргеит
Актәи аканали Аҳәынҭқарратә бызшәа адепартамент ахаҭарнакцәеи аиҿцәажәаратә бызшәа аиҕьтәра иазкыз аиҧылара мҩаҧыргеит

Актәи аканали Аҳәынҭқарратә бызшәазы адепартамент ахаҭарнакцәеи аиҿцәажәаратә бызшәа аиҕьтәра иазкыз аиҧылара мҩаҧыргеит.

Аиҧылара хықәкыс иаман абызшәа аганахьала  АИХ аҿы ахархәара змоу агхақәа рыриашареи ақырҭуа бызшәа иаҳа аӡыргареи.

Аиҧылараҿы еиуеиҧшым арккаратә уснагӡатәқәа рплан шьҭырхит.

Ари азҵаара иадҳәаланы Актәи аканали Аҳәынҭқарратә бызшәазы адпартаменти амеморандум рыбжьарҵараны иҟоуп.

Қырҭтәыла Актәи аканал агенералтә директор Ҭинатин Берӡенишвили аиҧылараҿы ишылҳәаз ала,  амедиақәыҧшылареи Қырҭтәыла Ауаажәларратә дырраҭара аплатформақәеи рҿы ақырҭуа бызшәа ахьчара азҵаара аҵакы ду амоуп.