Актәи аканал ауаҩы цыԥхьаӡа изы
Актәи аканал ауаҩы цыԥхьаӡа изы

Актәи аканал ауаҩы цыԥхьаӡа изы – ауаажәларратә дырраҭара асезон ҿыц аконцепциа ауп, уи ауаажәлар ракзаара, аҿиара аглыра аафункциа  аиуит.

“Ажәлар рыхьӡ ала ацәажәара, зегь еидызкыло аканалс аҟазаара имариам, идуӡӡоу ааԥхьароуп, уи анагӡара имариам. Аха ҳгәыԥ аконцепциа ҿыц аус адулара кыраамҭа аԥхьа алагахьеит. Актәи аканал аплатформақәеи, адырраҭарақәеи, апроектқәеи аԥнаҵоит, урҭ рыцхыраарала иаҳҭахуп еиԥшым агәаанагарақәа рзааигәахара ҳалшарц,” – илҳәеит Қырҭтәыла Актәи аканал адиректор хада ҭинаҭин Берӡенишвили.

Акомментари аҟаҵара