Акоронавирус аҿагыларазы, USAID  Қырҭтәыла даҽа  5,4 миллион адоллар азоунашьҭуеит
Акоронавирус аҿагыларазы, USAID  Қырҭтәыла даҽа  5,4 миллион адоллар азоунашьҭуеит

Акоронавирус аҿагыларазы, USAID  Қырҭтәыла даҽа  5,4 миллион адоллар азоунашьҭуеит.

«Гәахәарыла ишәзааҳацҳауеит COVID-19 алҵшәақәа раҧыхразы раҧхьатәи агрант шшәоуа.

Zinc Network аҟны аусеицурала, ҳара, авакцинациа иазкны ауааҧсыра рыгәҭа аларҵәара змоу амифқәа раҧыхреи авакцинациа аҧыжәареи иазку   асоциалтә реклама аус адааулоит.

Хара имгакәа еилкаахоит егьырҭ апрограммақәеи зыгәра угаша апартниорцәеи ирызкны. Апрограммақәа анеира ахьыцәгьоу аҭыҧқәа ирықәынхо ауааҧсыра  ирызкызаауеит.  Арҭ апрограммақәа  Қырҭтәыла ауааҧсыра ирыцхраауеит акоронавирус афактқәа иаамҭаны раарҧшреи раҧыхреи аҿы.

Америкауаа, акоронавирус аҿагыларатә программақәа рзы  Қырҭтәыла ауааҧсыра  ирзоурышьҭуеит  5,4 миллион адоллар», — иазгәаҭоуп Қырҭтәыла иҟоу  USAID аҳәамҭаҿы.

 

Акомментари аҟаҵара