Акоронавирус афакт ҿыцқәа рҟынтә 9487 Қарҭ иаарҧшын, 1958 – Аҷара, 1990 – Имереҭи
Акоронавирус афакт ҿыцқәа рҟынтә 9487 Қарҭ иаарҧшын, 1958 – Аҷара, 1990 – Имереҭи

Акоронавирус афакт ҿыцқәа рҟынтә 9487 Қарҭ иаарҧшын, 1958 – Аҷара, 1990 – Имереҭи. Ари атәы аарыцҳаит Аиҳабыра радминистрациа аҟнытә.

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa атәылаҿы иҟаҵоуп  78 172 атестқәа:  46 900 – антиген азы, PCR –  31 272.

Аҵоура арбага: ҽнактәи –  22.42%, иҳаҩсыз 14 мштәи – 15,32%, иҳаҩсыз 7 мштәи – 19,58%.

Атәылaҿы aкоронaвирус aдиaгноз рзышьaқәырҕәҕәан  1 092 684-ҩык, урҭ рҟынтә 977 832-ҩык aчымaзaрa иaлҵит,  14 813-ҩык иҧсит.

Атәылаҿ алаҵақәа рзыҟаҵоуп  2676520-ҩык, ҽнакала алаҵа рзыҟаҵоуп 7661-ҩык.

Иахьа атәылаҿы иаарҧшыз 17 530 акоронавирус афакт ҿыцқәа рҟынтә: 8 357  Қарҭ аарҧшуп, Аҷара –   1 958, Имереҭи  –  1 990, Қвемо Қарҭли   – 831,  Шида Қарҭли –  877, Гуриа  —  240, Гыртәыла-Аҩадатәи Шәантәыла  — 680, Кахеҭи –  704,  Мцхеҭа – Мҭианеҭи  – 391, Самцхе-Џьавахеҭи  — 310, Раҷа-Лечхәыми-Ҵаҟатәи Шәантәыла  – 62.

Акомментари аҟаҵара