Акоронавирус афакт ҿыцқәа рҟынтә 4 797 Қарҭ иаарҧшын, 1 184 – Аҷара, 859 – Имереҭи
Акоронавирус афакт ҿыцқәа рҟынтә 4 797 Қарҭ иаарҧшын, 1 184 – Аҷара, 859 – Имереҭи

Акоронавирус афакт ҿыцқәа рҟынтә 4 797 Қарҭ иаарҧшын, 1 184 – Аҷара, 859 –Имереҭи. Ари атәы аарыцҳаит Аиҳабыра радминистрациа аҟнытә.

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa атәылаҿы иҟаҵоуп 63 605 атестқәа:  33 350 – антиген азы, PCR –  30 255.

Аҵоура арбага: ҽнактәи –  13,72%, иҳаҩсыз 14 мштәи – 10,44%, иҳаҩсыз 7 мштәи – 10,93%.

Атәылaҿы aкоронaвирус aдиaгноз рзышьaқәырҕәҕәан 1 015 592-ҩык, урҭ рҟынтә 943 212-ҩык aчымaзaрa иaлҵит,  14 555-ҩык иҧсит.

Атәылаҿ алаҵақәа рзыҟаҵоуп  2 632 527-ҩык, ҽнакала алаҵа рзыҟаҵоуп  9 340-ҩык.

Иахьа атәылаҿы иаарҧшыз 8728 акоронавирус афакт ҿыцқәа рҟынтә: 4 797  Қарҭ аарҧшуп, Аҷара –  1 184, Имереҭи  – 859, Қвемо Қарҭли   – 302,  Шида Қарҭли – 429, Гуриа  —  186, Гыртәыла-Аҩадатәи Шәантәыла  — 289, Кахеҭи – 339,  Мцхеҭа – Мҭианеҭи  – 176, Самцхе-Џьавахеҭи  — 138, Раҷа-Лечхәыми-Ҵаҟатәи Шәантәыла  – 29.

Акомментари аҟаҵара