Акоронавирус афакт ҿыцқәа рҟынтә 4 496  Қарҭ иаарҧшын, 1 352 – Аҷара, 857 – Имереҭи
Акоронавирус афакт ҿыцқәа рҟынтә 4 496 Қарҭ иаарҧшын, 1 352 – Аҷара, 857 – Имереҭи

Акоронавирус афакт ҿыцқәа рҟынтә 4 496 Қарҭ иаарҧшын, 1 352 – Аҷара, 857 – Имереҭи. Ари атәы аарыцҳаит Аиҳабыра радминистрациа аҟнытә.

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa атәылаҿы иҟаҵоуп  35082 атестқәа:  20608– антиген азы, PCR –  14474.

Аҵоура арбага: ҽнактәи –  22.65%, иҳаҩсыз 14 мштәи – 13,08%, иҳаҩсыз 7 мштәи – 16,61%.

Атәылaҿы aкоронaвирус aдиaгноз рзышьaқәырҕәҕәан  1059392-ҩык, урҭ рҟынтә 967585-ҩык aчымaзaрa иaлҵит,  14 732-ҩык иҧсит.

Атәылаҿ алаҵақәа рзыҟаҵоуп  2658343-ҩык, ҽнакала алаҵа рзыҟаҵоуп  1550-ҩык.

Иахьа атәылаҿы иаарҧшыз 7947 акоронавирус афакт ҿыцқәа рҟынтә: 4 496  Қарҭ аарҧшуп, Аҷара –  1 352, Имереҭи  – 857, Қвемо Қарҭли   – 282,  Шида Қарҭли – 266, Гуриа  —  100, Гыртәыла-Аҩадатәи Шәантәыла  — 215, Кахеҭи – 180,  Мцхеҭа – Мҭианеҭи  – 98, Самцхе-Џьавахеҭи  — 93, Раҷа-Лечхәыми-Ҵаҟатәи Шәантәыла  – 8.

Акомментари аҟаҵара