Акоронавирус афакт ҿыцқәа рҟынтә 4 171 Қарҭ иаарҧшын, 801 – Аҷара, 792 – Имереҭи
Акоронавирус афакт ҿыцқәа рҟынтә 4 171 Қарҭ иаарҧшын, 801 – Аҷара, 792 – Имереҭи

Акоронавирус афакт ҿыцқәа рҟынтә  4 171 Қарҭ иаарҧшын, 801 – Аҷара, 792 –Имереҭи. Ари атәы аарыцҳаит Аиҳабыра радминистрациа аҟнытә.

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa атәылаҿы иҟаҵоуп 29 711 атестқәа:  16196, – антиген азы, PCR – 13515.

Аҵоура арбага: ҽнактәи –  12.31 %, иҳаҩсыз 14 мштәи – 9,64%, иҳаҩсыз 7 мштәи – 9,69%.

Атәылaҿы aкоронaвирус aдиaгноз рзышьaқәырҕәҕәан 999 343-ҩык, урҭ рҟынтә 931507-ҩык aчымaзaрa иaлҵит,  14 481 -ҩык иҧсит.

Атәылаҿ алаҵақәа рзыҟаҵоуп  2 612313-ҩык, ҽнакала алаҵа рзыҟаҵоуп  2290-ҩык.

Иахьа атәылаҿы иаарҧшыз 7521 акоронавирус афакт ҿыцқәа рҟынтә:  4 171 Қарҭ аарҧшуп, Аҷара –  801, Имереҭи  – 792, Қвемо Қарҭли   – 285,  Шида Қарҭли – 380, Гуриа  —  193, Гыртәыла-Аҩадатәи Шәантәыла  — 302, Кахеҭи – 263,  Мцхеҭа – Мҭианеҭи  – 171, Самцхе-Џьавахеҭи  — 108, Раҷа-Лечхәыми-Ҵаҟатәи Шәантәыла  – 55.

Акомментари аҟаҵара