Акоронавирус афакт ҿыцқәа рҟынтә 3 144 Қарҭ иаарҧшын,  557– Аҷара, 539 – Имереҭи
Акоронавирус афакт ҿыцқәа рҟынтә 3 144 Қарҭ иаарҧшын, 557– Аҷара, 539 – Имереҭи

Акоронавирус афакт ҿыцқәа рҟынтә  3 144 Қарҭ иаарҧшын, 557 – Аҷара, 539 –Имереҭи. Ари атәы аарыцҳаит Аиҳабыра радминистрациа аҟнытә.

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa атәылаҿы иҟаҵоуп  63 516 атестқәа:  33 800– антиген азы, PCR –  29 716.

Аҵоура арбага: ҽнактәи – 8.47 %, иҳаҩсыз 14 мштәи – 9,24%, иҳаҩсыз 7 мштәи – 9,62%.

Атәылaҿы aкоронaвирус aдиaгноз рзышьaқәырҕәҕәан 990 183-ҩык, урҭ рҟынтә 925 137-ҩык aчымaзaрa иaлҵит,  14 425 -ҩык иҧсит.

Атәылаҿ алаҵақәа рзыҟаҵоуп  2 603 603 -ҩык, ҽнакала алаҵа рзыҟаҵоуп  5 631-ҩык.

Иахьа атәылаҿы иаарҧшыз 5 381 акоронавирус афакт ҿыцқәа рҟынтә:  3 144  Қарҭ аарҧшуп, Аҷара –  557, Имереҭи  – 539, Қвемо Қарҭли   – 191,  Шида Қарҭли – 262, Гуриа  —  100, Гыртәыла-Аҩадатәи Шәантәыла  —  230, Кахеҭи – 173,  Мцхеҭа – Мҭианеҭи  – 101, Самцхе-Џьавахеҭи  — 69, Раҷа-Лечхәыми-Ҵаҟатәи Шәантәыла  – 15.

Акомментари аҟаҵара