Акоронавирус афакт ҿыцқәа рҟынтә 2 530  Қарҭ иаарҧшын, 330 – Аҷара, 213 – Имереҭи
Акоронавирус афакт ҿыцқәа рҟынтә 2 530 Қарҭ иаарҧшын, 330 – Аҷара, 213 – Имереҭи

Акоронавирус афакт ҿыцқәа рҟынтә  2 530 Қарҭ иаарҧшын, 330 – Аҷара, 213 –Имереҭи. Ари атәы аарыцҳаит Аиҳабыра радминистрациа аҟнытә.

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa атәылаҿы иҟаҵоуп 29 711 атестқәа:  16196, – антиген азы, PCR – 13515.

Аҵоура арбага: ҽнактәи –  12.31 %, иҳаҩсыз 14 мштәи – 9,64%, иҳаҩсыз 7 мштәи – 9,69%.

Атәылaҿы aкоронaвирус aдиaгноз рзышьaқәырҕәҕәан 999 343-ҩык, урҭ рҟынтә 931507-ҩык aчымaзaрa иaлҵит,  14 481 -ҩык иҧсит.

Атәылаҿ алаҵақәа рзыҟаҵоуп  2 612313-ҩык, ҽнакала алаҵа рзыҟаҵоуп  2290-ҩык.

Иахьа атәылаҿы иаарҧшыз 3656 акоронавирус афакт ҿыцқәа рҟынтә:  2 530 Қарҭ аарҧшуп, Аҷара –  330, Имереҭи  – 213, Қвемо Қарҭли   – 116,  Шида Қарҭли – 98, Гуриа  —  67, Гыртәыла-Аҩадатәи Шәантәыла  —  104, Кахеҭи – 106,  Мцхеҭа – Мҭианеҭи  – 43, Самцхе-Џьавахеҭи  — 44, Раҷа-Лечхәыми-Ҵаҟатәи Шәантәыла  – 5.

Акомментари аҟаҵара