Акоронавирус афакт ҿыцқәа рҟынтә 143 Қарҭ иаарҧшын, 50 – Имереҭи, 23 - Кахеҭи
Акоронавирус афакт ҿыцқәа рҟынтә 143 Қарҭ иаарҧшын, 50 – Имереҭи, 23 - Кахеҭи

Акоронавирус афакт ҿыцқәа рҟынтә 143 Қарҭ иаарҧшын, 50 – Имереҭи, 23 – Кахеҭи. Ари атәы аарыцҳаит Аиҳабыра радминистрациа аҟнытә.

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa атәылаҿы иҟаҵоуп 24 676 атестқәа.

Аҵоура арбага: ҽнактәи – 1.18%, иҳаҩсыз 14 мштәи – 1,14%, иҳаҩсыз 7 мштәи – 1,06%.

Атәылaҿы aкоронaвирус aдиaгноз рзышьaқәырҕәҕәан 1 654 665-ҩык, урҭ рҟынтә 1 636 188-ҩык aчымaзaрa иaлҵит, 16 802-ҩык иҧсит.

Атәылаҿ алаҵақәа рзыҟаҵоуп 2878403-ҩык.

Иахьа атәылаҿы иаарҧшыз 290 акоронавирус афакт ҿыцқәа рҟынтә: 143  Қарҭ аарҧшуп, Аҷара – 4, Имереҭи  – 50, Қвемо Қарҭли  –  14,  Шида Қарҭли –  13, Гуриа  – 20, Гыртәыла-Аҩадатәи Шәантәыла  – 18, Кахеҭи –  23,  Мцхеҭа-Мҭианеҭи – 4, Самцхе-Џьавахеҭи  – 0, Раҷа-Лечхәыми-Ҵаҟатәи Шәантәыла – 1.

Акомментари аҟаҵара