"Аконсервативтә ҵысра" жәыргьыҭтәи аофис анапхгаҩы  амчылареи "Мҭавари архи"аҭыхратә гәыҧ рзанааҭтә усураҿы рҧырхагахареи азы даанкылоуп
"Аконсервативтә ҵысра" жәыргьыҭтәи аофис анапхгаҩы  амчылареи "Мҭавари архи"аҭыхратә гәыҧ рзанааҭтә усураҿы рҧырхагахареи азы даанкылоуп

“Аконсервативтә ҵысра” жәыргьыҭтәи аофис анапхгаҩы  амчылареи “Мҭавари архи” ажурналист Емма Гогохиеи аканал аҭыхҩи рзанааҭтә усураҿы рҧырхагахареи азы даанкылоуп. Иахьатәи абрифинг аҿы ари атәы ааицҳаит Аусеилыргаратә маҵзура анапхгаҩы Кока Кацитаӡе.

Иара ишиәҳаз ала, Аусеилыргаратә маҵзура ҷыда   2022 шықәса хәажәкыра  17 рзы иҟалаз аинцидент аилыргара иалагеит. Амаҵзураҿы ироуз адырра инақәыршәаны,  «Альт-Инфо» ахаҭарнакцәа, Жәыргьыҭ,  «Мтавари архи»  ажурналисти аҭыхҩи рзы амч рхы иадырхәит.