Аҟәа акаҳара амш инаркны 29 шықәса аҵра инамаданы, административтә хыбрақәа зегьы рҿы аҳәынҭқарратә бираҟқәа лашьҭуп
Аҟәа акаҳара амш инаркны 29 шықәса аҵра инамаданы, административтә хыбрақәа зегьы рҿы аҳәынҭқарратә бираҟқәа лашьҭуп

Аҟәа акаҳара амш инаркны 29 шықәса аҵра инамаданы,  аҧснытәи аибашьраан иҭахаз ауааҧсыра зегьы ргәаларшәара адыргала, Қырҭтәыла зехьынџьара административтә хыбрақәа зегьы рҿы аҳәынҭқарратә бираҟқәа лашьҭуп.

Аҟәа акаҳара амш инаркны  29 шықәса ҵит. Аҧсны аибашьра иалагеит  1992 шықәса нанҳәа 14 рзы.