Аихқәа - Хәажәкыра 2 рзы Швециа аҳауатә қәыԥшылара еилазгаз урыстәылатәи аҳаирпланқәа агәыцәтә абџьар ала еибыҭан
Аихқәа - Хәажәкыра 2 рзы Швециа аҳауатә қәыԥшылара еилазгаз урыстәылатәи аҳаирпланқәа агәыцәтә абџьар ала еибыҭан

Хәажәкыра 2 рзы Швециа аҳауатә қәыԥшылара еилазгаз урыстәылатәи аҳаирпланқәа агәыцәтә абџьар ала еибыҭан. Ари атәы аарыцҳаит швециатәи аихқәа.

Аларҵәара зауз адыррақәа рыла, урыстәылатәи аҳаирпланқәа ргәыԥ Каллининград арратә базантә ишьҭԥрааит.

“Су 24” атип змоу ҩҳаирпланки “Су 27” атип змоу ҳаирпланки  Швециа аҳауатә қәыԥшылара Готландиа ааигәара еиларгеит.

Аихқәа рдыррақәа рыла, абомбакажьгақәа агәыцәтә бџьарла еибыҭан.

Акомментари аҟаҵара