Аихқәа ишаарыцҳаз, Беларус, Зиабровка аҳаирбаӷәазаҿ аԥжәара бжы гоит
Аихқәа ишаарыцҳаз, Беларус, Зиабровка аҳаирбаӷәазаҿ аԥжәара бжы гоит

Беларус, Зиабровка аҳаирбаӷәазаҿ аԥжәара бжы гоит. Иҟоу адыррақәа рыла, ааԥжәарак ҟалеит.

Аҳаирбаӷәаза Украина аҳәаа ааигара Беларус, Гомель ақалақь аҵакыраҿ иҟоуп.

Украина арбџьармчқәа иҳаҩсыз амзазы ишаарыцҳаз, ари аҳаирбаӷәаза Урыстәыла арбџьармчқәа рнапаҿы иҟоуп.

Беларус Атәылахьчара аминистрра аҟынтә ишаарыцҳаз, атехника амоторқәа анрыԥсхуаз, урҭ амца рыцралеит.

Акомментари аҟаҵара