АИХ адыррақәа рыла,    Владимир Зеленски лаҵара 13 рзы  Италиа даҭааир ҟалап
АИХ адыррақәа рыла,    Владимир Зеленски лаҵара 13 рзы  Италиа даҭааир ҟалап

Украина ахада  Владимир Зеленски лаҵара 13 рзы  Италиа даҭааир ҟалап,  ари аинформациа аладырҵәеит италиатәи АИХ.

Украина ахада Германтәыла ивизитаан Италиагьы днеиуеит,  уаҟа атәыла аҧыза-министр  Џьорџьиа  Мелонии  Папа Франциски дырҧылараны дыҟоуп.

Ватикан ишырҳәаз ала,  Папа Франциск Зеленски диҧылар ҟалап,  аха,  ари аиҧылара аамҭеи аҭыҧи  иазку аофициалтә информациа макьана иҟам.