Аиустициа аминистрра -  Страсбургтәи аӡбара, Саакашвилии, Мелиеи, Угулавеи рышшыҧхьыӡқәа ирыхәаҧшуеит астандартә процедурала, ақәҵара адкыларазы ҩышықәса еиҵамкәа ирҭаххоит
Аиустициа аминистрра -  Страсбургтәи аӡбара, Саакашвилии, Мелиеи, Угулавеи рышшыҧхьыӡқәа ирыхәаҧшуеит астандартә процедурала, ақәҵара адкыларазы ҩышықәса еиҵамкәа ирҭаххоит

Аиустициа аминистрра –  Страсбургтәи аӡбара, Саакашвилии, Мелиеи, Угулавеи рышшыҧхьыӡқәа ирыхәаҧшуеит астандартә процедурала, ақәҵара адкыларазы ҩышықәса еиҵамкәа ирҭаххоит

Аиустициа аминистрра Михаил Саакашвилии, Ника Мелиеи, Гиги Угулавеи Страсбургтәи аӡбара иаларҵаз ашшыҧхьыӡқәа  ирыдҳәаланы аҳәамҭа аланарҵәеит.

Аусбарҭа аинформациа ишану ала, Страсбургтәи аӡбара, Саакашвилии, Мелиеи, Угулавеи рышшыҧхьыӡқәа ирыхәаҧшуеит астандартә процедурала, ақәҵара адкыларазы ҩышықәса еиҵамкәа ирҭаххоит.

«Аиустициа аминистрра  Михаил Саакашвилии, Никанор Мелиеи, Гиги Угулавеи Қырҭтәыла иаҿагыланы  Страсбургтәи аӡбара иаларҵаз ашшыҧхьыӡқәа рыхәаҧшра апроцедура иадҳәаланы аилыркаарақәа ҟанаҵоит. Аминистрраҿы ишаарыцҳаз ала, зыӡбахәы ҳәоу аусқәа рыхҧагьы рыхәаҧшра апроцесс алагамҭатә етап аҿы иҟоуп.

Қырҭтәыла аиҳабыра аусқәа рыхҧагьы рзы шьаҭанкылатәи аргументқәа рымоуп, арҭ аргументқәа аӡбараҿы ицәырыргоит. Страсбургтәи аӡбара, Саакашвилии, Мелиеи, Угулавеи рышшыҧхьыӡқәа ирыхәаҧшуеит астандартә процедурала, ақәҵара адкыларазы ҩышықәса еиҵамкәа ирҭаххоит», — ирҳәеит Аиустициа аминистрраҿы.

 

Акомментари аҟаҵара