Аиустициа аминистраҿ Қырҭтәыла аккредитациа змоу адипкорупс ахаҭарнакцәа Рати Брегаӡе иԥылоит
Аиустициа аминистраҿ Қырҭтәыла аккредитациа змоу адипкорупс ахаҭарнакцәа Рати Брегаӡе иԥылоит

Аиустициа аминистраҿ Қырҭтәыла аккредитациа змоу адипкорупс ахаҭарнакцәа Аиустициа аминистр Рати Брегаӡе иԥылоит.

Заанаҵтәи адыррақәа рыла, аиԥылараҿ Михеил Саакашвили изҵааразы Страсбургтәи аӡбарҭа аднакылаз аӡбара иахцәажәоит.

Лаҵара 12 рзы  Страсбургтәи аӡбарҭа Михаил Саакашвили Варшаваҟа ииагаразы мап ацәнакит,  атәыла анапхгара Саакашвили атәыла аҩныҵҟа даҽа хәышәтәырҭакахь ииагара адҵа амнаҭеит.