Аиқәырхаҩцәа Баҭым, еилаҳаз акорпус аԥҽыхақәа рҟны даҽаӡәы иԥсыбаҩ рыԥшааит
Аиқәырхаҩцәа Баҭым, еилаҳаз акорпус аԥҽыхақәа рҟны даҽаӡәы иԥсыбаҩ рыԥшааит

Аиқәырхаҩцәа Баҭым, еилаҳаз акорпус аԥҽыхақәа рҟны даҽаӡәы иԥсыбаҩ рыԥшааит.

Аҭыԥ аҿы аусура нарыгӡоит Аҭагылазаашьа ҷыда амаҵзура аусуҩцәа.

Аԥшаара-аиқәырхаратә усурақәа иааҟәымҵӡакәа нагӡон.

Баҭым, Лаҵара  26 амҩаҿы, хәеихагылак змоу ахыбра хәҭак еилаҳаит. Иҭахеит ааҩык.

Ахәышәтәырҭаҿ дышьҭоуп 36 шықәса зхыҵуа ахаҵа, аҳақьымцәа ражәақәа рыла, апациент иҭагылазаашьа цәгьуп.

Аҩнуҵҟатәи усқәа рминистра Аҷара аполициа адепартамент аусуҩцәа Баҭым, Лаҵара 26 амҩаҿ акорпус аилаҳара афакт азы имҩаԥысуа аусԥшаара аҳәаақәа ирҭагӡаны хҩык ааныркылеит.

Аԥыза-министр иӡбара инақәыршәаны, Қырҭтәыла жьҭаара 11 алахьеиқәҵаратә мшуп.

Акомментари аҟаҵара