Аинцидентқәа рықәҿыҭреи раԥыҟәҟәаареи рзы амеханизм аҳәаақәа ирҭагӡаны, Ергнеҭи иашьҭанеиуа аиԥылара мҩаԥысуеит
Аинцидентқәа рықәҿыҭреи раԥыҟәҟәаареи рзы амеханизм аҳәаақәа ирҭагӡаны, Ергнеҭи иашьҭанеиуа аиԥылара мҩаԥысуеит

Аинцидентқәа рықәҿыҭреи раԥыҟәҟәаареи рзы амеханизм аҳәаақәа ирҭагӡаны, Ергнеҭи иашьҭанеиуа аиԥылара мҩаԥысуеит.  Аҳәынҭқарратә шәарҭадара амаҵзура аналитикатә департамент анапхгаҩы ихаҭыԥуаҩ Иракли Анҭаӡе иҳәамҭала, аиԥылараҿ ампыҵахаларатә цәаҳәаҿ иҟоу аҭагылазаашьа иахәаԥшуеит.

Иракли Анҭаӡе ажурналистцәа ишраиҳәаз, аиԥылараҿ иахәаԥшуеит изакәаным абордеризациа апроцесс.

“Аиԥылараҿ аҵыхәтәантәи ҩымз ирылагӡаны ампыҵахаларатә цәаҳәаҿ аҭыԥ змаз аинцидентқәа зегьы ҳарзааҭгылоит. Иара убас, зҵаара хаданы иқәҳаргылоит изакәаным абаандаҩраҿ  иҟоу Қырҭтәыла атәылауаа рхақәиҭтәра. Алан Гаглоев ириашаразы макьана аҭак ҳамам. Ҳара изакәаным абордеризациа апроцесс апротест азаҳуоит”, – иҳәеит Анҭаӡе.