Аиҳабыра рыӡбара инaқәыршәaны, мшаԥы 10 aлaхьеиқәҵaрaтә мшны ирылaҳәоуп
Аиҳабыра рыӡбара инaқәыршәaны, мшаԥы 10 aлaхьеиқәҵaрaтә мшны ирылaҳәоуп

20201 шықәса мшаԥы 7 рзы импыҵахалоу Аԥсны инхоз машәырны иҭахаз атәылауаа раҳаҭыр азы, Аиҳабыра рыӡбара инaқәыршәaны, 2021 шықәса мшаԥы 10 aлaхьеиқәҵaрaтә мшны ирылaҳәоуп.

Атәыла атерриториаҿ 2021 шықәса мшаԥы 10,асааҭ 00:00 инаркны, мшаԥы 11, асааҭ 00:00-нӡа Қырҭтәыла аҳәынҭқаратә бираҟқәа ларышьҭуеит.

Ақәҵара инапы аҵаиҩит Қырҭтәыла Аԥыза-министр Иракли Ӷарибашвили.