Аиҳабыра радминистрациа - Никол Ҧашиниан иҟны ҭелла аицәажәараан, Иракли Ҕарибашвили даҽазнык шьақәирӷәӷәеит Қырҭтәыла арегион аҿы адеескалациеи аҭынчра ашьақәыргылареи азыҳәан активтә медиациа ишазыхиоу
Аиҳабыра радминистрациа - Никол Ҧашиниан иҟны ҭелла аицәажәараан, Иракли Ҕарибашвили даҽазнык шьақәирӷәӷәеит Қырҭтәыла арегион аҿы адеескалациеи аҭынчра ашьақәыргылареи азыҳәан активтә медиациа ишазыхиоу

Қырҭтәыла аҧыза-министр Иракли Ҕарибашвилии Шәамахьтәылатәи ареспублика аҧыза-министр Никол Ҧашиниании ҭелла еицәажәеит. Аиҿцәажәара мҩаҧган Шәамахьтәылатәи ареспублика аҧыза-министр Никол Ҧашиниан иинициативала.

Никол Ҧашиниан Иракли Ҕарибашвили изеиҭеиҳәеит Азербаиџьантәи ареспубликеи Шәамахьтәылатәи ареспубликеи рыбжьара еиҭаҟалаз арратә аиҿагылара иазкны. Иракли Ҕарибашвили ишиҳәаз ала, аганқәа аиҿцәажәаратә аишәа иазыхынҳәны, аҭынчмҩала аҭагылазаашьа аҭыҧқәҵара рылшап ҳәа дгәыҕуеит.

Қырҭтәыла аҧыза-министр даҽазнык ишьақәирҕәҕәеит Қырҭтәыла арегион аҿы адеескалациеи аҭынчра ашьақәыргылареи азыҳәан активтә медиациа ишазыхиоу.