Аҳәынҭқарратә усҳәарҭақәа рҿы иаҳа ирацәаны аԥышәахысҩцәа қьырала аусура алагара рылшоит
Аҳәынҭқарратә усҳәарҭақәа рҿы иаҳа ирацәаны аԥышәахысҩцәа қьырала аусура алагара рылшоит

Аҳәынҭқарратә усҳәарҭақәа рҿы иаҳа ирацәаны аԥышәахысҩцәа қьырала аусура алагара рылшоит. Азакәан иалалараны иҟоу аԥсахрақәа цәырнагеит афракциа “Ақырҭуа гәахәтәы”.

Уажәы амч змоу азкәанла, аԥышәахысыҩцәа рхыԥхьаӡара аусҳәарҭа аусуҩцәа рхыԥхьаӡара 10% иреиҳамзароуп, аԥсахрақәа рыла ари ахыԥхьаӡара 20% рҟынӡа иазҳауеит.