Аҳәынҭқарратә шәарҭадаратә маҵзура - Урыстәыла ампыҵахаларатә мчқәа иааныркылаз Леван Мачабели ихы дақәиҭуп
Аҳәынҭқарратә шәарҭадаратә маҵзура - Урыстәыла ампыҵахаларатә мчқәа иааныркылаз Леван Мачабели ихы дақәиҭуп

Сынтәа, хәажәкыра 26 рзы Урыстәыла ампыҵахаларатә мчқәа иааныркылаз Леван Мачабели ихы дақәиҭуп, – ари атәы аарыцҳаит Аҳәынҭқарратә шәарҭадаратә маҵзура аҟынтә.

Аҳәынҭқарратә шәарҭадаратә маҵзура аинформациа ала, Қырҭтәыла ацентртә напхгара Леван Мачабели зыԥшра ҟамҵакуа ихақәиҭтәра аҳәара иаразнакҵәҟьа иқәнаргылеит, “ацәаҳәа ҷыдала” адырра рыҭан иашьашәалоу жәларбжьаратәи амеханизмқәа рхаҭарнакцәа.

“Ацентртә напхгара изакәанымкуа иаанкылоу Қырҭтәыла атәылауаа  рхақәиҭтәразы активла аусура нанагӡоит импыҵахалоу Цхинвали импыҵахалоу Аԥсни ахырхарҭақәа рыла”, – иануп Аҳәынҭқарратә шәарҭадаратә маҵзура аҳәамҭа аҿы.

Акомментари аҟаҵара