Аҳәынҭқарратә шәарҭадара амаҵзура – Урыстәылатәи ампыҵахалатә мчқәа закәандарала иааныркылаз Ҭамаз Ҧситиӡеи  Зураб Петриашвилии рхы иақәиҭуп
Аҳәынҭқарратә шәарҭадара амаҵзура – Урыстәылатәи ампыҵахалатә мчқәа закәандарала иааныркылаз Ҭамаз Ҧситиӡеи  Зураб Петриашвилии рхы иақәиҭуп

Аҳәынҭқарратә шәарҭадара амаҵзура – Урыстәылатәи ампыҵахалатә мчқәа закәандарала иааныркылаз Ҭамаз Ҧситиӡеи  Зураб Петриашвилии рхы иақәиҭуп

Гори амуниципалитет Ахалубани ақыҭа иазааигәаны Урыстәылатәи ампыҵахалатә мчқәа закәандарала иааныркылаз Қырҭтәыла атәылауаа Ҭамаз Ҧситиӡеи  Зураб Петриашвилии рхы иақәиҭуп, дара Қырҭтәыла ацентртә напхгара изхылаҧшуа аҵакырадгьылаҿ иҟоуп.

Ари аинформациа аланарҵәеит Қырҭтәыла Аҳәынҭқарратә шәарҭадара амаҵзура.