Аҳәынҭқарратә шәарҭадара амаҵзура – Урыстәылатәи ампыҵахалатә мчқәа ахаҭарнакцәа импыҵахалоу Ахалгортәи амуниципалитет ақыҭа Ахмаџьи иазааигәаны закәандарала дааныркылеит Қырҭтәыла атәылауаҩ
Аҳәынҭқарратә шәарҭадара амаҵзура – Урыстәылатәи ампыҵахалатә мчқәа ахаҭарнакцәа импыҵахалоу Ахалгортәи амуниципалитет ақыҭа Ахмаџьи иазааигәаны закәандарала дааныркылеит Қырҭтәыла атәылауаҩ

«Урыстәылатәи ампыҵахалатә мчқәа ахаҭарнакцәа импыҵахалоу Ахалгортәи амуниципалитет ақыҭа Ахмаџьи иазааигәаны закәандарала дааныркылеит Қырҭтәыла атәылауаҩ» —  аарыцҳаит Қырҭтәыла Ашәарҭадаратә маҵзура аҟынтәи.

Аинформациа ишану ала, адырра анроуҵәҟьа, Ашәарҭадаратә маҵзура Евроеидгыла Анаҧшратә миссиа  «ацәаҳәа ҷыда» аус адыруит. Жәларбжьаратәи апартниорцәеи Женеватәи жәларбжьаратәи адискуссиақәа реицхантәаҩцәеи зыӡбахәы ҳәоу афакт азы аинформациа рырҭеит.

«Закәандарала иаанкылоу Қырҭтәыла атәылауаҩ ирласӡаны ихақәиҭтәразы ҳнапаҿы иҟоу амеханизмқәа зегьы ахархәара рыҭоуп. Қырҭтәыла импыҵахалоу аҵакырадгьылқәарҿы имҩаҧысуа адеструктивтә хҭысқәа зегьы рзы аҭак аҧхықәуп ампыҵахалатә мчы», — иануп Қырҭтәыла Ашәарҭадаратә маҵзура аҳәамҭаҿы.