Аҳәынҭқарратә шәарҭадара амаҵзура – Импыҵахалоу Аҧсны де-факто анапхгара рыӡбарала, ауаа  ацентртә напхгара изхылаҧшуа аҵакырадгьыл ашҟа аиасра азин рымам
Аҳәынҭқарратә шәарҭадара амаҵзура – Импыҵахалоу Аҧсны де-факто анапхгара рыӡбарала, ауаа  ацентртә напхгара изхылаҧшуа аҵакырадгьыл ашҟа аиасра азин рымам

Аҳәынҭқарратә шәарҭадара амаҵзура  адыррала, импыҵахалоу Аҧсны де-факто анапхгара рыӡбарала, ауаа  ацентртә напхгара изхылаҧшуа аҵакырадгьыл ашҟа аиасра азин рымам, амедицинатә цхыраара зҭаху ауаа рыда.

Гал араион иқәынхо ауааҧсыра жьҭаара  28 –  30 рзы Егры ацҳа изахысуам.

Азакәандаратә аҧкра  —  Қырҭтәыла имҩаҧысуа ахаланапхгаратә алхрақәа аҩбатәи атур иадҳәалоуп.

Аҳәынҭқарратә шәарҭадара амаҵзура аинформациа ишану ала, Қырҭтәыла ацентртә напхгара, аиҭаҵра ахақәиҭра аҧкра иадҳәаланы,   «ацәаҳәа ҷыда» аус адыруит, иара убас,  Евроеидгыла анаҧшратә миссиа абри азакәандаратә факт иазкны  адырра рырҭеит.