Аҳәынҭқарратә шәарҭадара амаҵзура адыррақәа рыла, импыҵахалоу Цхинвалтәи арегион ахырхарҭала иахьа инаркны аужьҭратә пунктқәа зегьы аатуп
Аҳәынҭқарратә шәарҭадара амаҵзура адыррақәа рыла, импыҵахалоу Цхинвалтәи арегион ахырхарҭала иахьа инаркны аужьҭратә пунктқәа зегьы аатуп

Аҳәынҭқарратә шәарҭадара амаҵзура адыррақәа рыла, импыҵахалоу Цхинвалтәи арегион ахырхарҭала иахьа инаркны аужьҭратә пунктқәа зегьы аатуп

Импыҵахалоу Цхинвалтәи арегион ахырхарҭала иахьа инаркны аужьҭратә пунктқәа зегьы аатуп. Арҭ апунктқәа иаркын 2019 шықәса цәыббра инаркны.

Ари аинформациа аланарҵәоит Аҳәынҭқарратә шәарҭада амаҵзура.

Аусбарҭа адыррақәа рыла,  ампыҵахалатә цәаҳәаҿы аиҭаҵра аҧкра хәҭала арҧсыҽра аҭыҧантәи ауааҧсыра есымшатәи рыҧсҭазаашьа еиҕьнатәуеит.