Афракциа «Амилаҭтә ҵысра» алахәылацәа апарламентә усзура абоикот азыруоит
Афракциа «Амилаҭтә ҵысра» алахәылацәа апарламентә усзура абоикот азыруоит

Афракциа «Амилаҭтә ҵысра» алахәылацәа апарламентә усзура абоикот азыруоит.

Афракциа «Амилаҭтә ҵысреи» аоппозициааи апарламенттә усзура анагӡара ргәы иҭам, ҳара абоикот арежим ахь ҳаиасуеит», —иҳәеит «Амилаҭтә ҵысра» алахәыла Леван Бежашвили.

Бежашвили иажәақәа рыла, аоппозициаа рпланқәа ирызку адыррақәа хара имгакәа аланарҵәоит.

Апарламент ахԥатәи аԥхьарала “Атәым нырра аартызаара иазку” азакәанпроект аднакылеит.