Аӡиудо азы Қырҭтәыла аизга афинал аҿы Урыстәыла аизга аҵадырхан,  23 шықәсанӡа зхыҵуа аӡиудоистцәа рыгәҭа Европа ачемпионат аҿы аиааира ргеит  
Аӡиудо азы Қырҭтәыла аизга афинал аҿы Урыстәыла аизга аҵадырхан,  23 шықәсанӡа зхыҵуа аӡиудоистцәа рыгәҭа Европа ачемпионат аҿы аиааира ргеит  

Аӡиудо азы Қырҭтәыла аизга афинал аҿы 4:2 ҳәа Урыстәыла аизга аҵадырхан,  Будапешт имҩаҧысуаз 23 шықәсанӡа зхыҵуа аӡиудоистцәа рыгәҭа Европа ачемпионат аҿы аиааира ргеит.  

Афинал аҿы аиааира ргеит: Еҭер Липартелиани (-57 кг), Ника Харазишвили (-90), Софио Сомхишвили (+78) и Саба Инанеишвили (+100).

 

Акомментари аҟаҵара