Адунеи ачемпионат азы алхратә  етап | Қырҭтәыла  Украина аизга иаҵахеит  #1TVSPORT
Адунеи ачемпионат азы алхратә  етап | Қырҭтәыла  Украина аизга иаҵахеит  #1TVSPORT

Адунеи ачемпионат азы алхратә етап аҿы Қырҭтәылеи Украинеи реизгақәа еиҧылон. Латвиа имҩаҧгаз аматч аҿы Қырҭтәыла аизга 78:66 ҳәа иаҵахеит.

Қырҭтәыла аизга анеҩстәи аматч мҩаҧнагоит Қарҭ,  ҧхынгәы 4 рзы. Испаниеи Қырҭтәылеи рматч иалагоит асааҭ  19:00 рзы. Ишиашо ицо атранслиациа жәбар шәылшоит Қырҭтәыла Актәи аканал аҿы.

 

Акомментари аҟаҵара