Адунеи ачемпионат азы алхратә етап  |  Қырҭтәыла -Украина  #1TVSPORT
Адунеи ачемпионат азы алхратә етап  |  Қырҭтәыла -Украина  #1TVSPORT

Амҵәышәампыл азы Қырҭтәыла аизга Адунеи ачемпионат азы алхратә тур аҿы ахәбатәи аматч мҩаҧнагоит.

Уажәазы Қырҭтәыла Украина иацлабуеит. Украина имҩаҧысуа аибашьра амшала ари аматч Рига имҩаҧысуеит.

Ахәмарра иалагоит асааҭ  20:00 рзы. Ишиашо арепортаж жәбар шәылшоит Қырҭтәыла Актәи аканал аҿы.