Адам Кинзингер - Украинаҿ Урыстәыла аларҟәра ашьҭахь,  уи импыҵахалоу аҵакырадгьылқәа ирықәлар ҟалап, Қырҭтәыла HIMARS аҭатәуп
Адам Кинзингер - Украинаҿ Урыстәыла аларҟәра ашьҭахь, уи импыҵахалоу аҵакырадгьылқәа ирықәлар ҟалап, Қырҭтәыла HIMARS аҭатәуп

Америкатәи аконгрессмен Адам Кинзингер Қырҭтәыла артиллериатә аракетатә система HIMARS-қәа рыҭара идҵаны иқәиргылоит.

„Укрыстәыла ала Қырҭтәыла аҵакырадгьыл 1/3 импыҵахалоуп. “Ақырҭуа легион” Украина ахьчара иаҿуп.  Украинаҿ Урыстәыла аларҟәра ашьҭахь, уи импыҵахалоу аҵакырадгьылқәа ирықәлар ҟалап. Қырҭтәыла HIMARS аҭатәуп!“ – иҩит ЕАШ ахаҭарнакратә палата ахаҭарнак Адам Кинзингер.