Адам Кинзингер Иаку амилаҭтә ҵысра рахь  -  Шәара аиааирагараҿы ишәҧырхагоу  мзызк иҟоуп, шәара уаҩҧсык имшала шәеиҿагылоуп
Адам Кинзингер Иаку амилаҭтә ҵысра рахь  -  Шәара аиааирагараҿы ишәҧырхагоу  мзызк иҟоуп, шәара уаҩҧсык имшала шәеиҿагылоуп

Америкатә конгрессмен  Адам Кинзингер «Иаку амилаҭтә ҵысра» аҩныҵҟа иҟоу аимак далацәажәан, апартиа алахәылацәа дрыҳәеит Қырҭтәыла аҧеиҧш иазхәыцырц.

««Иаку амилаҭтә ҵысра» рахь ааҧхьара ҟасҵар сҭахуп, шәара аиааирагараҿы ишәҧырхагоу мзызк иҟоуп, уаҩҧсык имшала шәеиҿагылоуп. Ҩ-хәҭакны еиҟәшоу аҩны изеиқәхом. Қырҭтәыла аҧеиҧш шәаназхәыцша аамҭа ааит», — иҩит  Кинзингер  Twitter аҿы.