Адам Кинзингер - Ақырҭуа жәлар мраҭашәарахь рхы рхоуп, алидерцәа ари рзеилымкаит
Адам Кинзингер - Ақырҭуа жәлар мраҭашәарахь рхы рхоуп, алидерцәа ари рзеилымкаит

Ақырҭуа жәлар мраҭашәарахь рхы рхоуп, алидерцәа ари рзеилымкаит , – “Твиттер” аҿы иҩит ԥасатәи аконгрессмен Адам Кинзингер.

„Амасатә протест Қырҭтәылаҿ, ақырҭуа милаҭ урыстәыла иаҩызоу атәымтә агентцәа ирызкә азакәан иаҿагылоит.Ақырҭуа жәлар мраҭашәарахь рхы рхоуп, алидерцәа ари рзеилымкаит. Ахақәиҭра!“- иҩит Кинзингер.