Адам Кинзингер – Аконгресс алахәылацәеи сареи  Аҧыза-министр иҧыларазы ахаангьы мап ҳкуам
Адам Кинзингер – Аконгресс алахәылацәеи сареи  Аҧыза-министр иҧыларазы ахаангьы мап ҳкуам

Аконгресс алахәылацәеи сареи  Аҧыза-министр иҧыларазы хаангьы мап ҳкуам, — аконгрессмен  Адам Кинзингер  ари атәы иҩит  Twitter аҿы.

Кинзингер  ишазгәеиҭаз ала, ҳазну амчыбжь азы иара Вашингтон дҟалом, убри аҟынтә, аиҧылара зымҩаҧысуам.

«Ҳазну амчыбжь азы Вашингтон ҳҟалом, убри аҟынтә, аиҧылара зымҩаҧысуам», — иҩит  Кинзингер.