Аҵысра  «Ҧхашьароуп» ахаҭарнакцәа Саакашвили идгылаҩцәа  рахь ааҧхьара ҟарҵеит апарламент иаҧну аҵакырадгьыл аанрыжьырц
Аҵысра  «Ҧхашьароуп» ахаҭарнакцәа Саакашвили идгылаҩцәа  рахь ааҧхьара ҟарҵеит апарламент иаҧну аҵакырадгьыл аанрыжьырц

Аҵысра  «Ҧхашьароуп» ахаҭарнакцәа Русҭавели имҩаду аҿы апарламент аҧхьа имҩаҧырго акциа еицҵаратәны, Михаил Саакашвили идгылаҩцәа, асцена ааигәара Михаил Саакашвили ихақәиҭтәра аҳәарала акциа мҩаҧыргоит.

«Ҧхашьароуп» алидерцәа Саакашвили идгылаҩцәа изныкымкәа ирыҳәеит ари аҵакырадгьыл аанрыжьырц, аха, дара мап ркит, ишырҳәо ала, атәыла анапхгара аполитбаандаҩцәа зегьы иоурыжьҭроуп.

Аҵысра «Ҧхашьароуп» алидерцәа руаӡәы ишиҳәаз ала, Саакашвили идгылаҩцәа иқәҵаанӡа  акциа иалагом.

 

Акомментари аҟаҵара