Абаа Нариҟала аиҭашьақәыргыларатә усурақәа аҩбатәи аетап иалагоит
Абаа Нариҟала аиҭашьақәыргыларатә усурақәа аҩбатәи аетап иалагоит

«Абаа Нариҟала аиҭашьақәыргыларатә усурақәа аҩбатәи аетап иалагоит», — иҳәеит Қарҭ ахада Каха Калаӡе амуниципалтә аиҳабыра иахьатәи реилатәараҿы.

Зыӡбахәы ҳәоу аусурақәа назыгӡо аилахәыра алырххьеит.

«Апроект  13 миллион  лари иаҧсоуп. Аплан инақәыршәаны, аиҭашьақәыргыларатә усурақәа хыркәшазароуп  2025  шықәса ҭагалан азы. Аусурақәа иалагоит иааиуа амчыбжь инаркны», — иҳәеит  Каха Калаӡе.