Аԥсабаразы амилаҭтә агентра аинформациала, абҵара 22-нӡа Қырҭтәыла амш шәшьуеит
Аԥсабаразы амилаҭтә агентра аинформациала, абҵара 22-нӡа Қырҭтәыла амш шәшьуеит

Аԥсабаразы амилаҭтә агентра аинформациала, 22-нӡа Қырҭтәыла амш шәшьуеит, ақәа леиуеит, ашьхара – асы иазыԥшуп.

Аҳауагәаҭаҩцәа ишаарыцҳаз, абҵара 20 инаркны абҵара 22-нӡа ақәоурацәгьеи, адыди, акырцхи иазыҧшуп, ашьхараҿ асы леир ҟалап, амшын аҿы – 4-5-баллк иаҟароу ашторм ҟалоит.

„Ақәоурацәгьа амшала Қырҭтәыла аӡиас хәыҷқәа хыҵыр ауеит, ашьхатә раионқәа рҿы адгьылҳәазаратә процессқәа ралагара ашәарҭара иаҟоуп“, – аарыцҳаит Аԥсабаразы амилаҭтә агентра аҟынтә.