Аԥсабаразы амилаҭтә агентра - Абҵара 16 инаркны абҵара 17-нӡа Қырҭтәыла амш шәшьуеит
Аԥсабаразы амилаҭтә агентра - Абҵара 16 инаркны абҵара 17-нӡа Қырҭтәыла амш шәшьуеит

Аԥсабаразы амилаҭтә агентра аинформациала, абҵара 16 инаркны абҵара 17-нӡа Қырҭтәыла амш шәшьуеит

Аҳауагәаҭаҩцәа ишаарыцҳаз, абҵара 16 инаркны абҵара 17-нӡа Қырҭтәыла ақәоурацәгьеи, адыди, акырцхи иазыҧшуп, ашьхараҿ асы леир ҟалап, амшын аҿы – 4-5-баллк иаҟароу ашторм ҟалоит.

„Ақәоурацәгьа амшала Қырҭтәыла аӡиас хәыҷқәа хыҵыр ауеит, ашьхатә раионқәа рҿы адгьылҳәазаратә процессқәа ралагара ашәарҭара иаҟоуп“, – аарыцҳаит Аԥсабаразы амилаҭтә агентра аҟынтә.