Аԥыза-министр инапхгарала аекономикатә хеилак аилатәара мҩаԥган
Аԥыза-министр инапхгарала аекономикатә хеилак аилатәара мҩаԥган

Қырҭтәыла аԥыза-министр Иракли Ӷарибашвили инапхгарала аиҳабыра радминистрациаҿ аекономикатә хеилак аилатәара мҩаԥган.

ахеилак алахәылацәа аекономика ахырхарҭала атәылаҿ иҟоу апозитивтә тенденциақәа рыхцәажәеит. Иаҵшьны иазгәаҭан атәыла аекономикатә аҿиаразы ҩдырга змоу аекономикатә азҳара нырра бзиа шамоу.

Аиԥылараҿ иахәаԥшит Европе Азиеи ртәылақәа рҿы аенергошәарҭадара ахырхарҭала аусеицура азҵаара. Аекономикатә хеилак аилатәараҿ атәылаҿ имҩаԥысуа, иара убас имҩаԥысран иҟоу аенергетикатә проектқәа рыхцәажәеит.

Аиԥылараҿ ахеилак алахәылацәа иазааҭгылеит 2023 шықәсатәи абиуџьет ашьаҭатәи ахырхарҭақәа. Аԥыза-министр ишазгәеиҭаз, 2022 шықәсазы аҭыԥ змаз ҩдыргала ишьақәгылоу аекономикатә азҳара иабзоураны аиҳабыра ахырхартақәа рацәаны рфинансркреи абиуџьет адефицити, аиҳабыра амаз ауал армаҷреи рылшеит.