Аҭоурыхтә хҭыс ақырҭуа спорт аҭоурых аҿы - Берулавеи Сафинеи аолимпиада ажәбатәи аҭыԥ ала ихдыркәшеит [авидео] #1TVSPORT

Пекин имҩаԥысуа аӡынтәи аолимпиадаҿ ақырҭуа спорт азы аҭоурыхтә хҭыс ҟалеит. Лука Берулавеи Карина Сафинеи  аолимпиада ажәбатәи аҭыԥ ала ихдыркәшеит.

2006 шықәсазы  арекорд шьақәлыргылеит Елене Гедеванишвили, 2022 шықәсазы Пекинтәи аолимпиадаҿ арекорд шьақәиргылеит Морис Ҟвиҭелашвили.

 

Морис Ҟвиҭелашвили – Пекин 2022

 

Акомментари аҟаҵара