Аҭоурыхтә хҭыс - Анастасиа Губанова адунеитә чемпионат аҿы афбатәи аҭыԥ аанылкылеит [авидео] #1TVSPORT
Аҭоурыхтә хҭыс - Анастасиа Губанова адунеитә чемпионат аҿы афбатәи аҭыԥ аанылкылеит [авидео] #1TVSPORT

Франциатәи ақалақь Монпелие имҩаԥысуа 2022 шықәсазтәи аҵаақәышьқьрааразы адунеи ачемпионат аҿы аҳәса спортсменцәа иқәгылеит.

Иреиӷьу 24-ҩык аҵаақәышьқьрааҩцәа дреиуан Анастасиа Губановагьы, лара апрограмма кьаҿ аҿы  (62.59) иаанылкылаз 14-тәи аҭыԥ ашьҭахь, зхы иақәиҭу апрограммала иаҳа еиӷьны дықәгылан,  134.02 балл лоун, аԥшьбатәи аҭыԥ аанылкылеит.