Аҭыҧантәи АИХ адыррақәа рыла, Гал араион аҿы абылра дырцәит, аха, Гәдоуҭа араион аҿгьы амца ахыҵхырҭа ҿыц цәырҵит
Аҭыҧантәи АИХ адыррақәа рыла, Гал араион аҿы абылра дырцәит, аха, Гәдоуҭа араион аҿгьы амца ахыҵхырҭа ҿыц цәырҵит

Гал араион аҿы абылра дырцәыит. Ари аинформациа аладырҵәеит аҭыҧантәи АИХ.

Аларҵәара зауз адыррақәа рыла, ажьырныҳәа 5  шьыбжьышьҭахь еиҭах абылра иалагеит. Аҭыҧашҟа инаган Аҟәеи, Агуӡереи, Очамчыреи рбылрацәахьчаҩцәа, урҭ амца дырцәит. Аҭыҧантәи АИХ адыррақәа рыла, анхарҭаҩнқәа аҧхасҭа рмоуит.

Иара убас, иахьа ишеилкаахаз ала, Гәдоуҭа араион Ҧсырцха ақыҭа иазааигәаны абна амца ацралеит. Гәдоуҭа араион абылрацәыхьчаратә маҵзура анапхгаҩы ихаҭыҧуаҩ ишиҳәаз ала, амца арцәаразы ажьежьҧрыга ҷыда рҭахуп, аха Аҧсны уи еиҧш агежьҧрыга рымам. Киртбаиа иҳәамҭала, аурыс коллегацәа рыдҵаалара макьана заацәоуп.