82:76 – Амҵәышәампыл азы Қырҭтәыла аизга  уажәтәи адунеи ачемпион иаиааит  #1TVSPORT
82:76 – Амҵәышәампыл азы Қырҭтәыла аизга  уажәтәи адунеи ачемпион иаиааит  #1TVSPORT

Амҵәышәампыл азы Қырҭтәыла аизга, Адунеи ачемпионат алхратә етап аҳәаақәа ирҭагӡаны,  адунеи ачемпион – Италиа аизга иацлабуан.

Ахадаратә аамҭа хыркәшан  67:67 ҳәа. Овертаим аҿы Қырҭтәыла аизга аҭоурыхтә аиааира агеит  — 82:76.

 

Акомментари аҟаҵара