26 шықәса зхыҵуаз Анастасиа Шаталова лышьразы хҩык аанкылоуп
26 шықәса зхыҵуаз Анастасиа Шаталова лышьразы хҩык аанкылоуп

26 шықәса зхыҵуаз Анастасиа Шаталова лышьра аус инамаданы хҩык аанкылоуп. Адукат иажәақәа рыла, заанаҵтәи аҽыԥхьакырҭахь инагаз Беқа Латариа ахара аофициалла иқәырҵеит – гәҭакылатәи ауаҩшьра, ахымцабџьар изакәанымкәа аахәара-аҵәахра, анаркотикатә маҭәашьар рацәаны аахәара-аҵәахра-ахархәара.

Ажукат Гьаргь Лаӷиӡе иҟаиҵаз аҳәамҭала, иаанкылоу Латариа ахара иабсурдуп ҳәа иԥхьаӡоит, иқәырҵаз ахара дақәшаҳаҭым.

Акомментари аҟаҵара