2021 шықәса ажьырныҳәа 1 инаркны атәанчахәы иацлоит
2021 шықәса ажьырныҳәа 1 инаркны атәанчахәы иацлоит

2021 шықәсатәи абиуџьет апроект инақәыршәаны, ажьырныҳәа 1 инаркны атәанчахәы иацлоит. Ари атәы аарыцҳаит Афинансқәа рминистрра апрессмаҵзура аҟынтә.

Атәынчахәы азы абиуџьет аҿы иазыԥхьагәаҭоуп 2,6 млн лари (иацҵоуп 370 млн лари).

Азакәанпроект ала, 70 шықәсанӡа атәанчаҩцәа 20 лари рзацырҵоит, ртәанчахәы 240 лари иа карахоит, 70 шықәса ма еиҳаны зхыҵуа атәанчаҩцәа рзацырҵоит 25 лари, ртәанчахәы 275 лари иаҟарахоит.

 

Акомментари аҟаҵара