1918 шықәса рышьтахь раԥсхьаӡа, Урыстәыла аәаанырцәтәи авалиутаҿ амоу адәныҟатәи ауал азы адефолт ҳамоуп ҳәа аанацҳаит
1918 шықәса рышьтахь раԥсхьаӡа, Урыстәыла аәаанырцәтәи авалиутаҿ амоу адәныҟатәи ауал азы адефолт ҳамоуп ҳәа аанацҳаит

1918 шықәса рышьтахь раԥсхьаӡа, Урыстәыла аәаанырцәтәи авалиутаҿ амоу адәныҟатәи ауал азы адефолт ҳамоуп ҳәа аанацҳаит, – ари атәы аанацҳаит Блумберг.

Аҟьыԥхь аинформациа ала, Урыстәыла аланаҳәаз адефолт мраҭашәаратәи асанкциақәа ркульминациа ауп. Рашәара 26 рзы 100 миллион доллара иаҟараны апроцент ашәаразы Урыстәыла амаз аҿҳәара нҵәеит, ауал анырымшәо, ари адефолт ауп иаанаго.

 

Акомментари аҟаҵара