13ҩык аоппозициатә депутатцәа Леван Давиҭашвили аинтерпелиациа аформатаҿ апарламентахь иҧхьоит
13ҩык аоппозициатә депутатцәа Леван Давиҭашвили аинтерпелиациа аформатаҿ апарламентахь иҧхьоит

13ҩык аоппозициатә депутатцәа Леван Давиҭашвили аинтерпелиациа аформатаҿ апарламентахь иҧхьоит.

Иахьа апресс-конференциаҿы аоппозиционер  Роман Гоцириӡе ишиҳәаз ала, аминистр иҧхьоит Анаклиатәи абаҕәаза аргылара иадҳәаланы. Иара иажәақәа рыла,   2016 шықәсазы «Анаклиа арҿиара аконсорциум» иаднакылаз аинвестициатә аиқәшаҳаҭра инақәыршәаны,   Анаклиа идыргылараны иҟан иҵаулоу абаҕәаза, ари апроект азеиҧш инвестициатә аҭаӡара  2,5 миллиард адоллар иаҟаран, аха, 2020  шықәсазы, аиҳабыра, ганкала ари аиқәшаҳаҭра аҧырхит.

Гоцириӡе ишиҳәаз ала, Анаклиатәи апроект анааныркыла инаркны  хышықәса ҵит, ари аамҭа иалагӡаны ари апроект анагӡара иазкны иакымкәа имцырку ақәыргәыҕрақәа ҟаҵан.

Убри адагьы, адепутатцәа даҽа зҵаарақәакгьы рымоуп. Лымкаала, дара интересс ирымоуп иарбан тәылақәоу Анаклиатәи абаҕәаза аргылара апроект аҽалархәра зҭаххаз, иара убас, интересс ирымоуп ари апроект 49%-тәи ахәҭа Урыстәыла анапаҿы ишыҟамло азы гарантиақәас иҟоу.