Ԥониҷалаҿ аоперациа ҷыда мҩаԥысуеит
Ԥониҷалаҿ аоперациа ҷыда мҩаԥысуеит

Ԥониҷалаҿ аоперациа ҷыда мҩаԥысуеит.

Иҟоу адыррақәа рыла, азакәанхьчаҩцәа ауснагӡатә мҩаԥыргоит анаркореализаторцәа раанкыларазы. Иаанкылоуп аӡәымкәа ахаҿқәа, иԥшаауп анаркотикатә маҭәашьарқәа.

Қырҭтәыла Аҩнуҵҟатәи аусқәа рминистрра аоперациа ҷыда аамҭакала еиуеиԥшым локациақәа рҿы ашьыжь шаанӡа иалаган, Уажәгьы нагӡоит.