Ԥониҷалаҿ аоперациа ҷыда мҩаԥысуеит
Ԥониҷалаҿ аоперациа ҷыда мҩаԥысуеит

Ԥониҷалаҿ аоперациа ҷыда мҩаԥысуеит.

Иҟоы адыррақәа рыла аоперациа анаркоацәгьаура иадҳәалоуп.

Азакәанхьчаҩцәа Ԥониҷалаҿ ҭыԥқәак рҿы аус руеит.

Аларҵәара зауз аинформациа ала, аоперациа ҷыда Қырҭтәыла амасштаб ала мҩаԥысуеит.